Statut Fundacji

Statut Fundacji

„K.I. Łapki”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „K.I. Łapki”, zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez:
 • Joannę Kukulską;
 • Pawła Zatonia;

zwanych dalej fundatorami, akt notarialny sporządzony przez notariusza Konrada Krzysztofa Skórę w kancelarii notarialnej w Radomsku, przy ulicy Plac 3 Maja 13 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 2. Właściwym Sądem Rejonowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Radomsku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kletnia
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 5. Ministrem właściwym w sprawach fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym            w zakresie niezbędnych dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek                 i fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność oświatowo – wychowawcza w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§ 6

 1. Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:
 1. Organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 5. Ekologii i ochrony zwierząt, zasobów naturalnych środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. Turystyki i krajoznawstwa;
 7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 8. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 10. Ratownictwa i ochrony ludności;
 11. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i  wojen w kraju i za granicą;
 12. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 13. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów   i współpracy między społeczeństwami;
 14. Promocji i organizacji wolontariatu;
 15. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 16. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 17. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 20. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy.
 1. Działania będą realizowane poprzez:
 1. Różnych formy pomocy materialnej;
 2. Udział w targach oraz imprezach krajowych i zagranicznych
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej szkoleniowej wydawniczej i promocyjnej
 4. Organizowanie spotkań, objazdów studyjnych, konkursów, szkoleń                          i konferencji
 5. Integracje środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki, rozwojem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 6. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 7. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 8. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. Działalności charytatywnej;
 10. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 12. Ochrony i promocji zdrowia;
 13. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 14. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 15. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 17. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 18. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 19. Organizowania w kraju i za granicą koncertów, występów, wystaw, wernisaży, prac polskich twórców.
 20. Aktywnego spędzania czasu wolnego, organizowania wypoczynku, szkoleń, kursów, zdobywania odznak turystycznych, sportowych, zdobywanie uprawnień państwowych.
 21. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach średnich ponadgimnazjalnych, szkół średnich domach kultury itp..
 22. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 7

                Do osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

                 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

      Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z;

 1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów
 2. Dotacji, datków i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
 5. odsetek i lokat bankowych.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.
 2. W spraw przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

           Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, powołanych na czas nieokreślony.
 2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes i Wiceprezes

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. realizacja celów statutowych,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. wprowadzanie zmian w statucie,
 8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
 9.           kompetencji innych organów,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji dotacji,
 11. zwoływanie posiedzeń Zarządu,
 12. połączenie lub likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzaćroczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.                       W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferę spraw należących do zadań Fundacji

Sposób reprezentacji

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w pełnym składzie. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

Likwidacja Fundacji

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.